注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

601班——小天使之家

做一个充满自信的孩子!

 
 
 

日志

 
 
关于我

2009年的8月,我们这群活泼可爱的小天使降临在这个充满了鼓励、宽容和肯定的大家庭里。在这里,我们齐头并进,徜徉在知识的海洋中。在这里,我们得到认可和赞同。在这里,我们分享诚实,并收获公平、友爱和体贴。在这里,我们坚守那一份难能可贵的自信,享受真正的快乐。在这里,我们认识到自己是多么地独一无二,并学着做最好的自己。 这里——就是我们的温馨家园!

网易考拉推荐

二上语文2——8单元看拼音写词语常见词语  

2011-01-04 15:26:04|  分类: 复习资料屋 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

姓名:________________

第二单元

èr  hú   ɡānɡ qín   tán qín   kàn  xì   yǎnɡ yú   ɡuān kàn

                        )(           

 

xià qí   qiān shǒu  chú fǎ    xiū xī   xiānɡ tián   yuàn zi

                                   

chànɡ ɡē   kùn nán  nián  qīnɡ   yí qiè   jiào shì shànɡ bān

                                   

xué xiào  ān nínɡ  xiǎnɡ liànɡ  yuán dàn  hā qiàn nào zhōnɡ

                                   

chí dào   shū bāo     tàn qì   lìnɡ wài    shēn tǐ   zǐ xì

                                   

第三单元

xī yánɡ   yǔ qí    mín zú    zhēnɡ qì   tiān tái  sì chuān

                                   

ɡuǎnɡ zhōu  qí zhì    zǔ ɡuó    jié bái   huān qìnɡ   yí yì

                                   

hónɡ qí   yuè qǔ jiāo ɡěi zhōnɡ yānɡ yīn tiān ɡē qǔ

                                   

pánɡ biān  ɡuó jiā   tú huà   chénɡ shì  huā tán   yōu měi

                                   

fā yánɡ   shēn bàn  shēn shǒu  hù xiānɡ  yōnɡ bào  hǎi yánɡ

                                   

lèi shuǐ   mǎ  pǐ   běi jīnɡ   xiànɡ jī   shǒu zhǐ jīnɡ qí

                                    

 

jiē zhe   shí hòu   jiǎnɡ huà  ɡù shì   qí ɡuài   ɡù xiānɡ

                                   

第四单元

chǐ cùn     bá cǎo    bǔ zhù   ɡōnɡ kè  chénɡ ɡōnɡ  suǒ yǐ

                                   

qǔ xiāo    bānɡ zhù  luò hòu   duì cuò   hái yǒu  huán shū

                                   

jǐnɡ yán    xìn xīn  qīnɡ  wā   ɡuó  jì   huí dá   tái tóu

                                    

yǔ  yán   yì kē shù  kuài màn  hǎo  wɑ  měi tiān   qiān ɡuà

                                    

ɡuà niàn   xīn sī     wān qū   wān lù   piào liɑnɡ  zěn  me

                                    

bǐ  rú  chuān shànɡ   yī fu   shēn qiǎn   lái  lɑ    hǎo ɑ

                                   

biǎo shì   kǒu hào  shānɡ xīn   běi  jí  zhēnɡ qǔ  ɡōnɡ láo

                                   

第五单元

rónɡ yì    zhé duàn  qiān jīn   dú lì    xiào rónɡ  mǎn yì

                                   

tiāo xuǎn  tiāo qiān jīn shù ɡēn   mǎn zú  qīnɡ shuǐ  qīnɡ cǎo

                              )(     

dàn shì    yǐ zi   zhuō yǐ  cǎi ɡuǒ zi fēnɡ jǐnɡ fēnɡ fù

                                   

bēi shū bāo   bèi bāo   hēi bǎn   bànɡ wǎn  pánɡ biān  xiāo chú

                                   

yóu yú     ná chū   zhù yì    zhuā zhù   kè tánɡ  qiān bǐ

                                    

měi shù    tūn tūn tǔ tǔ    zhù fú   xìnɡ yùn   yí jù huà

                                      

zā fēnɡ zhenɡ sōnɡ ɡuǒ  huài rén  fànɡ sōnɡ xīnɡ qī   dì yī

                                    

 dānɡ tiān  xiàn zài  chē lún   mǎ lù     yì zhí  rèn zhēnɡ

                                    

第六单元

yǒnɡ yuǎn   jī è     wēn bǎo  chī bǎo  wēn nuǎn  nuǎn huo

      )(       )(                        

 xiǎo chǒu   fù yǒu    pín kǔ   yà jūn   sì zhōu  kāi shǐ

                                    

zhānɡ kāi  yònɡ hù   zhí jiǎo  shí pǐn  liánɡ xīn xún zhǎo

                                    

 kū shēnɡ  shēn tǐ    xiū xī  cāo chǎnɡ   tǐ cāo   zuó rì

                                    

 

tiān qínɡ  biǎo mèi  ɡū niɑnɡ  miàn fěn  wānɡ yánɡ  yí fèn

                                    

chénɡ kè  xiǎo zhōu  yīn xiǎnɡ  hé chù  bìnɡ chuánɡ  dú shū

                                    

第七单元

cónɡ lín    láo  jì   pāi shǒu  bǎo  hù   ài  hù   dònɡ  wù

                                    

xiǎo jī   huā māo   yǔ máo  hónɡ lǐnɡ jīn zhuō chónɡ dào lǐ

                                    

lǐ  yóu   tiào yuè  bènɡ tiào  jī línɡ  qīnɡ chén shī mínɡ

                                    

zài  hū    jī  hū    zhì yú   zhì shǎo   shēnɡ sǐ shān yāo

                                    

bàn  yāo   jiǎn qǐ     kē lì    bèi zi   hé  bìnɡ  bìnɡ qiě 

                                    

hēi  yè    hēi bái   xǐ huān  zhònɡ yào zhònɡ diǎn qì wèi

                                    

wèi  dào    qīnɡ zhònɡ   shí kè    yánɡ qún   wēn nuǎn

                              

第八单元

wèi shēnɡ   bǎo wèi  yùn dònɡ   yǔ zhòu yǔ hánɡ yuán jī qì

              )(                       

jūn jiàn  chōnɡ shài  shuǐ chí  piāo fú  zāi hài  diàn qì

                                    

hǎi àn    bō wén   dònɡ kǒu   dào yǐnɡ  yóu xì  yóu lè yuán

                                    

yuán xīn   zhōu wéi  shuǐ bēi   wén jiàn shì jiàn  zhù fánɡ

                                    

 zhù  yì     bì xū    nénɡ lì  piān yánɡ  shì qínɡ  lì shǐ

                                    

miè huǒ   xiāo miè   kè fú     lì  kè   huà shí  nián dài

                                    

zǐ sūn   zhí shù  ɡōnɡ chǎnɡ  chū chǎn   chǎn shēnɡ jiè  yú

                                    

nónɡ yè    nónɡ mín  kē  jì   fǎnɡ zhī  wēn  nuǎn  fú chén

                                    

hēi yè   yánɡ qún    kē  xué  jì  shù   bǎo  hù  dònɡ wù   

     )(       )(                                

hánɡ  kōnɡ  mǔ jiàn     yǔ  zhòu  fēi chuán

 (                          )         (                          )

 

  评论这张
 
阅读(193)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018