注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

601班——小天使之家

做一个充满自信的孩子!

 
 
 

日志

 
 
关于我

2009年的8月,我们这群活泼可爱的小天使降临在这个充满了鼓励、宽容和肯定的大家庭里。在这里,我们齐头并进,徜徉在知识的海洋中。在这里,我们得到认可和赞同。在这里,我们分享诚实,并收获公平、友爱和体贴。在这里,我们坚守那一份难能可贵的自信,享受真正的快乐。在这里,我们认识到自己是多么地独一无二,并学着做最好的自己。 这里——就是我们的温馨家园!

网易考拉推荐

拼音过关第9-12课  

2009-09-21 17:45:30|  分类: 日积月累屋 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

 

【第九课】

一、拼一拼,读一读

bái cài   chuī là zhu   tái shuǐ    wū ɡuī   huí jiā   hēi sè 

měi lì    bèi shū    zāi  shù   shuǐ huā    méi huā   fēi  jī 

lái  huí   mèi mei    hǎi shī    cì wei   ruì lì   bái  tù   

chǐ  zi    kāi qì chē   nèi  wài    měi  shù    zì lái shuǐ

wěi ba    nǎi nɑi    cāi mí     kāi shǐ    mò wěi    tài dù

pèi  dài    xǐ ’ài    zhuī zhú    péi  tǔ   ɡuì huā   xī  běi

fèi  zhǐ    fèi  huà      zuǐ bɑ    bú zài     tǔ  duī

pái  duì     bēi  zi     hái  zi    wěi  dà    kuài  lè    

二、认读生字和句子

你我他   开水   白马  书皮   个子  不在

哥哥骑白马。

姐姐的个子比妹妹高。

 

【第十课】

一、拼一拼,读一读

xiǎo māo    duō shǎo      lǐ mào     shuǐ niú     dú  bào    

jī huì     xiào huà      pí’ǎo      kě ài     kǒu  shuǐ

xǐ  zǎo     hǎo  yǒu    chī cǎo     zhū ròu     diào yú

rè  ài      ní hǎo      mù biāo     xiù  lì    shōu tiáo

yóu xì      hòu  niǎo    xià lóu    hā bā ɡǒu      tǔ dòu

liǎo bù qǐ    yōu xiù     jiào shī    niǎo cháo   liú  shuǐ

cǎo  mào       hǎi ōu     diào qiáo      jiǔ niú yì máo

huǒ  chái      huí bào     xiǎo qiáo    xǐ shǒu    tiáo pí

二、认读生字和句子

小鱼  可爱   吃草  和好  水牛

小鸡爱吃米。牛爱吃草。我爱吃鱼。

 

【第十一课】

一、拼一拼,读一读

shù yè   quē shǎo    rì yuè    jué zé    biè niu    dì èr ɡè  

xué xí   yuè  ér    nüè dài   xuě bái    xǐ què    yuē huì

tiē huà   nǚ  ér    cè  lüè   xué xiào   cū  lüè    ěr  jī

yuè dú    cí tiě    hēi yè    xuě huā    hú  dié    ěr duō 

yuē sù   ér  qiě    quē  fá    qié  zi   kē xué    jué sè  

niè shǒu niè jiǎo    xǐ yuè    xuē zi    yuè qǔ    pí xié 

二、 认读生字

大家  飞机  小河  月儿  学校  有趣  入口

 

【第十二课】

一、拼一拼,读一读

tiān’ān mén   zhěn tóu   jī dàn  dān xīn   zhēn jiǎ   wài  bīn

lùn tán   jiǔ tán   hàn shān   lún chuán   zuǒ yòu   qiān bǐ

nán fēi   dà yàn   chūn sǔn   shān  pō    ɡuǒ yuán   chē  lún

dào  tián   bái yún   zhǐ nán zhēn   huī chén    jiě fànɡ jūn

chèn  zhí    huān  kuài    chèn rè dǎ tiě   shēn tǐ    rén mín

yuán quān    wén jù hé    quàn ɡào   zhēn  zhū    rén shēn 

shēn  qiǎn   shén huà    bīn bīn yǒu lǐ   xuān chuán   pīn yīn

shēn  shǒu   pǐn  zhì    jīn jīn yǒu wèi    shǐ jìn    qīn rè 

zǎo  chén   fān  ɡǔn   yí cùn   xì jūn    chūn tiān   qún  zi

shén  mì    xún zhǎo    shī  rùn   tūn tūn tǔ tǔ     rén  qún 

ɡuān kuò   zūn shǒu    pín  fán    zhuàn bǐ dāo    zì diǎn 

yuán zhū bǐ    mǐn gǎn    xiě zì běn    ɡuān kàn    pín  kùn  

二、认读生字

大山  田地  左右  一片  一半  白云   她们

  评论这张
 
阅读(110)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018